تبلیغات
رپر های مهاباد - عکس های بسیار زیبای سنار قاضی


Admin Logo
themebox Logo
نویسنده :ایوب عزیزی
تاریخ:جمعه 2 دی 1390-04:06 ب.ظ

عکس های بسیار زیبای سنار قاضی

          


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 07:28 ق.ظ
سلام.ساع هفت و نیم.هل نستاوی؟
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 03:13 ق.ظ
شوى تو خوش.امن اوشوش ناتوانم بنوم درسم هیه.فعلا باى
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 03:10 ق.ظ
فعلا شو خوش
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 03:06 ق.ظ
اتو او جنه وانه ی به منت داوه بوخوت باورت كردون.امن كچه كى شوخم وقت كم ناهه نم بویش او قسانه م د جوابی جنه وکانت دا په کوتوی.
بوچی رق بو؟بو زنگ له دم؟هم؟
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:59 ق.ظ
بو خودایی چیرم رق بو تو خدا زنگکم بو لبده فقط یک بار دوایه شماه کم بلاک پکه له گوشیکتدا فقط یکبار زنگ له بده تو خدا فقط یک بار
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:57 ق.ظ
چون اگر درى نهه نم دمرم.نا شوخى دكم كیستم هیه غده و شتی وا.مقاله ى زیست دنوسم.
اره بو اوندت بو مهمه ؟بسه ایدی اه
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:55 ق.ظ
بوچی رحمت دردنی و عملی دکی؟؟
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:54 ق.ظ
او مقاله ددب به چه له چه مورد دا مقاله دنوسی؟
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:53 ق.ظ
شركتم نیه بلكه له شركت كاره دكم طراحم .اوه هو حالی نبوى؟
مقاله ى مربوط ب رشته ی خوم.تجربی.
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:48 ق.ظ
نقشه ی ناکه شموه !طراحی لباسم فقط_خصوصی دخه نم بقوربان.یعنی ناچموه مدرسه
امن زورزان نیم فقط بره ك شیتم. 
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:45 ق.ظ
مقاله چه دنوسی؟؟ شرکتی چت هیه؟؟
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:43 ق.ظ
نقشه چه دکیشیوه ؟؟له چو دخنی؟؟
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:40 ق.ظ
خب تقریبا بوخوم پولم خر کردوتوه.البته دوسه میلیونم کمی هیه بلام به هرحال اویش جه ب جه دبه.
امن مقاله ی دنوسم و طراحی لباسی ترکیه م.و له ره ش درسه دخه نم.البته کوتم ترکیه وامزانه داخدا چ کارم.شرکته کی چکوله یه امن طرحه کان دکه شم هیچی دیکه.یعنی بوخوم پول در ده نم.بابیشم پولی او ۷نفره و بره ک پولی دیکم بو دنه ره توه بلام بشم ناکا.اخه کاره کم زوری خرج هیه و بابی شم نازانه که کاره دکم اخه نامهوه منتی کس حتی ای بابم پکه شم.مرسی.
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:33 ق.ظ
چه پولت دداته بیکه یه مگان
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:30 ق.ظ
اگا اوا زور زانی زنگ له بده با قسن پکین
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:30 ق.ظ
نه ولا.قراره مگان بكرم.بلام اول خانوكم جه بجه دكم.اخه اگه او كورانه به نموه له طبقه ى خواره جگایان نابه.دبه خانوكم معامله ى په پکم.پرادو؟خوزگم به خوت البته اختلاف سن مان زوره امنیش د سنى تو دا ماشینی چااکم په دبه چون مطمئنم اتو د سنی من دا دوچرخه شیان نددایه ی له ی خوری والا
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:26 ق.ظ
عرضم كردى كه جمعه ى عملم هیه و رَحِمْم در ده نن یعنى اگربشم هوه مندالم نابه.بدبخت دانا.دلى ب چه خوشه!
اتو اگر امنت دیت و نبویه ١٨سانت امن ماشینكمت ددمه .یعنى باور كه تا الان هركوره كى كه سینگم یا رانم یا هرجگایكم نشان داوه بدنى وكو مردوى سرد سرد بو.اتوش كورى ایدى.امن زور بدنم سكسیه.بلام دلت خوش مكه یك دوریشت نادمه.
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:22 ق.ظ
او ماشینیلن بوکریوی که دمی توی په ببستن اخه دزانن چه سگکی امن بوخوم پرادو هیه محتاجی 206 لگن تو نیم دلی فرغونه
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:14 ق.ظ
امن بابم نه وکو تو له مریخ هاتوم فقط چیرم په ویه اویش وختی گانه لایلونی ته دهالنم تا اگه شاواتی له هات طرف مندالی نبه به سکس
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:14 ق.ظ
شرط دبستم اتو اگر امنت دیت امن یك تیكه سینگم یا رانمت نشان ددم اگر هر له وه دستولاقت ون نكرد وبدنت سرد نبو و نه وى خوت لبیر نچوه.امن ماشینكمت ددمه.قولی شرف هااا
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 02:06 ق.ظ
بخداى شیتى.بلام امن له تو شیت ترم.
کنجه دم ده یه ی؟زوبه زارم له مه ژه کراوتوه!


امنیش به زارى بابت.قبول؟
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:58 ق.ظ
چیرم به زارت به شاواتکشی
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:52 ق.ظ
مگری هیچ نیه چاک دبموه!

اره نوستوی؟شوخوش قوزخورجیان
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:45 ق.ظ
خانم جیان؟!!!!
هه مالى أو قسانه نى یعنى او قسانت له نایه.عادتم به جنه وکانت گرتبو

هه امن چن گناهم.نبونی دایکوبابم ب شر کردن دگل کوران جبران دکموه.اوه ش نوعه ک نخوشیه بخدای.
هه جمعه ی دچم رَحِمم در ده نم.بوخوم هربى دایكوباب بوم تا الان و به تنیا بوم،له وه ى به دواوش هر به تنیا دبم و قت مندالم نابه.دعام بو پکه خیرت دگاته.بخدای دنا دمرم
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:26 ق.ظ
هموکس؟! امن دگل خلکی یک حساب مکه امن له مریخ راهاتوم.اخه همومانگه شماره كم دگورم.چون كور زورم له پخش دکنوه ومزاحم دبن.او شماره شم تازه گوریوه یستا داناش او شماره می نیه.
دوای وش امن ترسم نیه بخدای فقط او مانگه ی فشاری عصبی و مالی م زور له سره.او دونفر دونفر همراهه ی که باسی شی دکه ی اوانه اول هفت نفر بون او مانگه ی پولم نداونه چونوه شیرازه.بلام بابم پولی ناردوتوه ایشاالله دیان
هه نموه و بویش نامهوه خرجی زور پکم بخدای سیم کارت کیش زوره دمهوه پولی خر کموه ایشاالله ماشینكم بگورموه.حالی بوی جا اوجار؟

بقولى تو امن زور بی كسوكارم اگر او كورهمراهانشم نبن ایدى هركسم نیه.هه خوزگم بخوت دگل دایكوبابت زندگى دكه ى اگه پم دله ی دایکت دجه م په کنینم ده!
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:21 ق.ظ
خانم جیان زنگ له ده 1 قیقه کاکم په ته
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:12 ق.ظ
همو کس ایرانسل هیه اوه نابه ته بهانه زنگ له بده کارم په ته 09373975518
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 01:07 ق.ظ
امن له بابت نبه له كس ناترسه م .بابت چاكم دخوا اوه م.
نه مسئله ترس نیه اعتماده اگر خطه كم دائمى نبا زنگم له ددا یعنى اگر همراه یا ایرانسل با.
کمال
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 12:44 ق.ظ
مترسه لسر خوت را به من دلی ترسه نوک اتوش اگه نه ترسابای زنگت له ددا
S
سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 12:40 ق.ظ
هروقت علم اونده ی پیشرفت کرد که لسرگوشی بتوانم بتجه م جا اودم زنگ له ددم.
چ کارت په مه؟؟؟؟؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30